Szkolenie wstępne BHP – instruktaż stanowiskowy

Szkolenie wstępne BHP - instruktaż stanowiskowy

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż stanowiskowy

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż stanowiskowy

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,

c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

3. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu – na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

a) rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,

b) pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,

c) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,

d) samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,

e) sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

4. Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*)
instruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4) instruktażu pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
1 2 3 4
1 Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:a) omówienie warunków pracy z

uwzględnieniem:

– elementów pomieszczenia pracy, w

którym ma pracować pracownik,

mających wpływ na warunki pracy

pracownika (np. oświetlenie

ogólne, ogrzewanie, wentylacja,

urządzenia techniczne, urządzenia

ochronne),

– elementów stanowiska roboczego

mających wpływ na bezpieczeństwo

i higienę pracy (np. pozycja przy

pracy, oświetlenie miejscowe,

wentylacja miejscowa, urządzenia

zabezpieczające, ostrzegawcze i

sygnalizacyjne, narzędzia,

surowce i produkty),

– przebiegu procesu pracy na

stanowisku pracy w nawiązaniu do

procesu produkcyjnego

(działalności) w całej komórce

organizacyjnej i zakładzie pracy,

2 2
b) omówienie czynników środowiskapracy występujących przy

określonych czynnościach na

stanowisku pracy oraz zagrożeń,

jakie mogą stwarzać te czynniki,

wyników oceny ryzyka zawodowego

związanego z wykonywaną pracą i

sposobów ochrony przed

zagrożeniami, a także zasad

postępowania w razie wypadku lub

awarii,

c) przygotowanie wyposażenia

stanowiska roboczego do wykonywania

określonego zadania.

2 Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. 0,5
3 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora 0,5
4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 4
5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 1
Razem: minimum 8 minimum 2

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Zobacz także:

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby