100 mln zł w konkursie ZUS na poprawę BHP

100 milionów złotych przeznaczył Zakład Ubezpieczeń Społecznych na konkurs projektów do realizacji w 2024 r., których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Maksymalna kwota wsparcia sięga 300 tys. zł. Do 18 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie wyłącznie w formie elektronicznej przez stronę prewencja.zus.pl.

Konkurs został ogłoszony w ramach programu dofinansowania płatników składek. Jego celem jest wybór projektów, które będą dotyczyć:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi;
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na projekty:

 • inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych). Działania inwestycyjne obejmują m.in. zakup maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości czy ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • inwestycyjno-doradcze, które łączą działania objęte projektami inwestycyjnymi oraz działania po zakończeniu realizacji inwestycji w ramach projektu, które dotyczą:

– identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy;

– udokumentowania oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami;

– wykonania pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

​​​​​​Jaką wysokość dofinansowania można otrzymać?

 • Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000 zł.
 • Maksymalnie każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie do 80% szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż:
 • 299 000 zł – dla działań inwestycyjnych,
 • 300 000 zł – dla działań inwestycyjno-doradczych.
 • Maksymalna kwota dofinansowania na działania doradcze po inwestycji wynosi 1000 zł.

Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez stronę prewencja.zus.pl.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301.

Pytania dotyczące konkursu można kierować do ZUS drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.

Na stronie internetowej ZUS jest też dostępny Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi (plik pdf 729kb). Zawiera najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Informacje na temat konkursu dostępne są także w ulotce dot. programu dofinansowania projektów skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej:

Program dofinansowania projektow skierowanych na utrzymanie zdolnosci do pracy przez caly okres aktywnosci zawodowej.pdf

Shopping Cart
Scroll to Top
YouTube
Skip to content